excelfunctions.eu v jiných jazycích:

Seznam funkcí Excelu s překlady z / do angličtiny

Níže naleznete anglický a český překlad funkcí Excel 2010 a vzorců.

AnglickýČeskýPopis
ABSABS Vrátí absolutní hodnotu čísla.
ACCRINTACCRINT Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
ACCRINTMACCRINTM Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
ACOSARCCOS Vrátí arkuskosinus čísla.
ACOSHARCCOSH Vrátí hyperbolický arkuskosinus čísla.
ADDRESSODKAZ Vrátí textový odkaz na jednu buňku listu.
AMORDEGRCAMORDEGRC Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu.
AMORLINCAMORLINC Vrátí odpis za každé účetní období.
ANDA Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA.
AREASPOČET.BLOKŮ Vrátí počet oblastí v odkazu.
ASCASC Změní znaky s plnou šířkou (dvoubajtové) v řetězci znaků na znaky s poloviční šířkou (jednobajtové).
ASINARCSIN Vrátí arkussinus čísla.
ASINHARCSINH Vrátí hyperbolický arkussinus čísla.
ATANARCTG Vrátí arkustangens čísla.
ATAN2ARCTG2 Vrátí arkustangens x-ové a y-ové souřadnice.
ATANHARCTGH Vrátí hyperbolický arkustangens čísla.
AVEDEVPRŮMODCHYLKA Vrátí průměrnou hodnotu absolutních odchylek datových bodů od jejich střední hodnoty.
AVERAGEPRŮMĚR Vrátí průměrnou hodnotu argumentů.
AVERAGEAAVERAGEA Vrátí průměrnou hodnotu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
BAHTTEXTBAHTTEXT Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).
BESSELIBESSELI Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJBESSELJ Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELKBESSELK Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).
BESSELYBESSELY Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BETA.DISTBETA.DIST Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETA.INVBETA.INV Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BETADISTBETADIST Vrátí kumulativní distribuční funkci beta rozdělení.
BETAINVBETAINV Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci pro zadané beta rozdělení.
BIN2DECBIN2DEC Převede binární číslo na desítkové.
BIN2HEXBIN2HEX Převede binární číslo na šestnáctkové.
BIN2OCTBIN2OCT Převede binární číslo na osmičkové.
BINOM.DISTBINOM.DIST Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
BINOM.INVBINOM.INV Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
BINOMDISTBINOMDIST Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.
CALLVOLAT Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo souboru prostředků.
CEILINGZAOKR.NAHORU Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
CELLPOLÍČKO Vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky. PoznámkaTato funkce není k dispozici ve webové aplikaci Excel Web App.
CHARZNAK Vrátí znak určený číslem kódu.
CHIDISTCHIDIST Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHIINVCHIINV Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RT Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.INV.RTCHISQ.INV.RT Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.
CHISQ.TESTCHISQ.TEST Vrátí test nezávislosti.
CHITESTCHITEST Vrátí test nezávislosti.
CHOOSEZVOLIT Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.
CLEANVYČISTIT Odebere z textu všechny netisknutelné znaky.
CODEKÓD Vrátí číselný kód prvního znaku daného textového řetězce.
COLUMNSLOUPEC Vrátí číslo sloupce odkazu.
COLUMNSSLOUPCE Vrátí počet sloupců v odkazu.
COMBINKOMBINACE Vrátí počet kombinací pro daný počet položek.
COMPLEXCOMPLEX Převede reálnou a imaginární část na komplexní číslo.
CONCATENATECONCATENATE Spojí několik textových položek do jedné.
CONFIDENCECONFIDENCE Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.
CONVERTCONVERT Převede číslo z jednoho měrného systému do jiného.
CORRELCORREL Vrátí korelační koeficient mezi dvěma množinami dat.
COSCOS Vrátí kosinus čísla.
COSHCOSH Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COUNTPOČET Vrátí počet čísel v seznamu argumentů.
COUNTAPOČET2 Vrátí počet hodnot v seznamu argumentů.
COUNTBLANKCOUNTBLANK Spočítá počet prázdných buněk v oblasti.
COUNTIFCOUNTIF Spočítá buňky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
COUPDAYBSCOUPDAYBS Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti.
COUPDAYSCOUPDAYS Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování.
COUPDAYSNCCOUPDAYSNC Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCDCOUPNCD Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování.
COUPNUMCOUPNUM Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.
COUPPCDCOUPPCD Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování.
COVARCOVAR Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
COVARIANCE.PCOVARIANCE.P Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.
CRITBINOMCRITBINOM Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má kumulativní binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.
CUMIPMTCUMIPMT Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími.
CUMPRINCCUMPRINC Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky.
DATEDATUM Vrátí pořadové číslo určitého data.
DATEVALUEDATUMHODN Převede datum ve formě textu na pořadové číslo.
DAVERAGEDPRŮMĚR Vrátí průměr vybraných položek databáze.
DAYDEN Převede pořadové číslo na den v měsíci.
DAYS360ROK360 Vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny.
DBODPIS.ZRYCH Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem.
DCOUNTDPOČET Spočítá buňky databáze obsahující čísla.
DCOUNTADPOČET2 Spočítá buňky databáze, které nejsou prázdné.
DDBODPIS.ZRYCH2 Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
DEC2BINDEC2BIN Převede desítkové číslo na binární.
DEC2HEXDEC2HEX Převede desítkové číslo na šestnáctkové.
DEC2OCTDEC2OCT Převede desítkové číslo na osmičkové.
DEGREESDEGREES Převede radiány na stupně.
DELTADELTA Testuje rovnost dvou hodnot.
DEVSQDEVSQ Vrátí součet druhých mocnin odchylek.
DGETDZÍSKAT Extrahuje z databáze jeden záznam splňující zadaná kritéria.
DISCDISC Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.
DMAXDMAX Vrátí maximální hodnotu z vybraných položek databáze.
DMINDMIN Vrátí minimální hodnotu z vybraných položek databáze.
DOLLAR Převede číslo na text ve formátu měny Kč (česká koruna).
DOLLARDEDOLLARDE Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem.
DOLLARFRDOLLARFR Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem.
DPRODUCTDSOUČIN Vynásobí hodnoty určitého pole záznamů v databázi, které splňují daná kritéria.
DSTDEVDSMDOCH.VÝBĚR Odhadne směrodatnou odchylku výběru vybraných položek databáze.
DSTDEVPDSMODCH Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru vybraných položek databáze.
DSUMDSUMA Sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria.
DURATIONDURATION Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
DVARDVAR.VÝBĚR Odhadne rozptyl výběru vybraných položek databáze.
DVARPDVAR Vypočte rozptyl základního souboru vybraných položek databáze.
EDATEEDATE Vrátí pořadové číslo data, které označuje určený počet měsíců před nebo po počátečním datu.
EFFECTEFFECT Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu.
EOMONTHEOMONTH Vrátí pořadové číslo posledního dne měsíce před nebo po zadaném počtu měsíců.
ERFERF Vrátí chybovou funkci.
ERF.PRECISEERF.PRECISE Vrátí chybovou funkci.
ERFCERFC Vrátí doplňkovou chybovou funkci.
ERFC.PRECISEERFC.PRECISE Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.
ERROR.TYPECHYBA.TYP Vrátí číslo odpovídající typu chyby.
EUROCONVERTEUROCONVERT Převede číslo na hodnotu v eurech, hodnotu v eurech na měnu členské země měnové unie nebo hodnotu v jedné měně členské země měnové unie na jinou pomocí eura jako pomocné měny.
EVENZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé sudé číslo.
EXACTSTEJNÉ Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty shodné.
EXPEXP Vrátí základ přirozeného logaritmu e umocněný na zadané číslo.
EXPON.DISTEXPON.DIST Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
EXPONDISTEXPONDIST Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.
F.DIST.RTF.DIST.RT Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
F.INV.RTF.INV.RT Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
F.TESTF.TEST Vrátí výsledek F-testu.
FACTFAKTORIÁL Vrátí faktoriál čísla.
FACTDOUBLEFACTDOUBLE Vrátí dvojitý faktoriál čísla.
FALSENEPRAVDA Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
FDISTFDIST Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.
FIND, FINDBNAJÍT a FINDB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje malá a velká písmena).
FINVFINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.
FISHERFISHER Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.
FISHERINVFISHERINV Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherově transformaci.
FIXEDZAOKROUHLIT.NA.TEXT Zformátuje číslo jako text s pevným počtem desetinných míst.
FLOORZAOKR.DOLŮ Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
FORECASTFORECAST Vrátí hodnotu lineárního trendu.
FREQUENCYČETNOSTI Vrátí četnost rozdělení jako svislou matici.
FTESTFTEST
FVBUDHODNOTA Vrátí budoucí hodnotu investice.
FVSCHEDULEFVSCHEDULE Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku.
GAMMA.DISTGAMMA.DIST Vrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMA.INVGAMMA.INV Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
GAMMADISTGAMMADIST Vrátí hodnotu gama rozdělení.
GAMMAINVGAMMAINV Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu gama rozdělení.
GAMMALNGAMMALN Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).
GCDGCD Vrátí největšího společného dělitele.
GEOMEANGEOMEAN Vrátí geometrický průměr.
GESTEPGESTEP Testuje, zda je číslo větší než mezní hodnota.
GETPIVOTDATAZÍSKATKONTDATA Vrátí data uložená v sestavě kontingenční tabulky.
GROWTHLOGLINTREND Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.
HARMEANHARMEAN Vrátí harmonický průměr.
HEX2BINHEX2BIN Převede šestnáctkové číslo na binární.
HEX2DECHEX2DEC Převede šestnáctkové číslo na desítkové.
HEX2OCTHEX2OCT Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.
HLOOKUPVVYHLEDAT Prohledá horní řádek matice a vrátí hodnotu určené buňky.
HOURHODINA Převede pořadové číslo na hodinu.
HYPERLINKHYPERTEXTOVÝ.ODKAZ Vytvoří zástupce nebo odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti intranet nebo Internet.
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.DIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
HYPGEOMDISTHYPGEOMDIST Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.
IFKDYŽ Určí, který logický test má proběhnout.
IMABSIMABS Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního čísla.
IMAGINARYIMAGINARY Vrátí imaginární část komplexního čísla.
IMARGUMENTIMARGUMENT Vrátí argument théta, úhel vyjádřený v radiánech.
IMCONJUGATEIMCONJUGATE Vrátí komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu.
IMCOSIMCOS Vrátí kosinus komplexního čísla.
IMDIVIMDIV Vrátí podíl dvou komplexních čísel.
IMEXPIMEXP Vrátí exponenciální tvar komplexního čísla.
IMLNIMLN Vrátí přirozený logaritmus komplexního čísla.
IMLOG10IMLOG10 Vrátí dekadický logaritmus komplexního čísla.
IMLOG2IMLOG2 Vrátí logaritmus komplexního čísla při základu 2.
IMPOWERIMPOWER Vrátí komplexní číslo umocněné na celé číslo.
IMPRODUCTIMPRODUCT Vrátí součin komplexních čísel.
IMREALIMREAL Vrátí reálnou část komplexního čísla.
IMSINIMSIN Vrátí sinus komplexního čísla.
IMSQRTIMSQRT Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.
IMSUBIMSUB Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly.
IMSUMIMSUM Vrátí součet komplexních čísel.
INDEXINDEX Pomocí rejstříku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
INDIRECTNEPŘÍMÝ.ODKAZ Vrátí odkaz určený textovou hodnotou.
INFOO.PROSTŘEDÍ Vrátí informace o aktuálním pracovním prostředí. PoznámkaTato funkce není k dispozici ve webové aplikaci Excel Web App.
INTCELÁ.ČÁST Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo.
INTERCEPTINTERCEPT Vrátí úsek lineární regresní čáry.
INTRATEINTRATE Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru.
IPMTPLATBA.ÚROK Vrátí výšku úroku investice za dané období.
IRRMÍRA.VÝNOSNOSTI Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků.
ISODDISODD Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je číslo liché.
ISPMTISPMT Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období.
ISTEXTJE.TEXT Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
JISJIS Změní znaky s poloviční šířkou (jednobajtové) v řetězci znaků na znaky s plnou šířkou (dvoubajtové).
KURTKURT Vrátí hodnotu excesu množiny dat.
LARGELARGE Vrátí k-tou největší hodnotu množiny dat.
LCMLCM Vrátí nejmenší společný násobek.
LEFT, LEFTBZLEVA a LEFTB
LEN, LENBDÉLKA a LENB Vrátí počet znaků textového řetězce.
LINESTLINREGRESE Vrátí parametry lineárního trendu.
LNLN Vrátí přirozený logaritmus čísla.
LOGLOGZ Vrátí logaritmus čísla při zadaném základu.
LOG10LOG Vrátí dekadický logaritmus čísla.
LOGESTLOGLINREGRESE Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGINVLOGINV Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
LOGNORM.DISTLOGNORM.DIST Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
LOGNORM.INVLOGNORM.INV Vrátí inverzní funkci ke kumulativnímu logaritmicko-normálnímu rozdělení.
LOGNORMDISTLOGNORMDIST Vrátí hodnotu kumulativního logaritmicko-normálního rozdělení.
LOOKUPVYHLEDAT Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
LOWERMALÁ Převede text na malá písmena.
MATCHPOZVYHLEDAT Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
MAXMAX Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů.
MAXAMAXA Vrátí maximální hodnotu seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MDETERMDETERMINANT Vrátí determinant matice.
MDURATIONMDURATION Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
MEDIANMEDIAN Vrátí střední hodnotu zadaných čísel.
MID, MIDBMALÁ a MIDB
MINMIN Vrátí minimální hodnotu seznamu argumentů.
MINAMINA Vrátí nejmenší hodnotu v seznamu argumentů včetně čísel, textu a logických hodnot.
MINUTEMINUTA Převede pořadové číslo na minutu.
MINVERSEINVERZE Vrátí inverzní matici.
MIRRMOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financovány podle různých sazeb.
MMULTSOUČIN.MATIC Vrátí součin dvou matic.
MODMOD Vrátí zbytek po dělení.
MODEMODE Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
MODE.SNGLMODE.SNGL Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.
MONTHMĚSÍC Převede pořadové číslo na měsíc.
MROUNDMROUND Vrátí číslo zaokrouhlené na požadovaný násobek.
MULTINOMIALMULTINOMIAL Vrátí mnohočlen z množiny čísel.
NN Vrátí hodnotu převedenou na číslo.
NANEDEF Vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.DIST Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NEGBINOMDISTNEGBINOMDIST Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.
NETWORKDAYSNETWORKDAYS Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.
NOMINALNOMINAL Vrátí nominální roční úrokovou sazbu.
NORM.DISTNORM.DIST Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORM.INVNORM.INV Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORM.S.DISTNORM.S.DIST Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORM.S.INVNORM.S.INV Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORMDISTNORMDIST Vrátí hodnotu normálního kumulativního rozdělení.
NORMINVNORMINV Vrátí inverzní funkci k normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NORMSDISTNORMSDIST Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení.
NORMSINVNORMSINV Vrátí inverzní funkci ke standardnímu normálnímu kumulativnímu rozdělení.
NOTNE
NOWNYNÍ Vrátí pořadové číslo aktuálního data a času.
NPERPOČET.OBDOBÍ Vrátí počet období pro investici.
NPVČISTÁ.SOUČHODNOTA Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby.
OCT2BINOCT2BIN Převede osmičkové číslo na binární.
OCT2DECOCT2DEC Převede osmičkové číslo na desítkové.
OCT2HEXOCT2HEX Převede osmičkové číslo na šestnáctkové.
ODDZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé liché číslo.
ODDFPRICEODDFPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím.
ODDFYIELDODDFYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.
ODDLPRICEODDLPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím.
ODDLYIELDODDLYIELD Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.
OFFSETPOSUN Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
ORNEBO Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jeden argument roven hodnotě PRAVDA.
PEARSONPEARSON Vrátí Pearsonův výsledný momentový korelační koeficient.
PERCENTILEPERCENTIL Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTILE.INCPERCENTIL.INC Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANKPERCENTRANK Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.
PERMUTPERMUTACE Vrátí počet permutací pro zadaný počet objektů.
PHONETICZVUKOVÉ Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového řetězce.
PIPI Vrátí hodnotu čísla pí.
PMTPLATBA Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
POISSONPOISSON Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
POISSON.DISTPOISSON.DIST Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.
POWERPOWER Umocní číslo na zadanou mocninu.
PPMTPLATBA.ZÁKLAD Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
PRICEPRICE Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
PRICEDISCPRICEDISC Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.
PRICEMATPRICEMAT Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
PROBPROB Vrátí pravděpodobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dvěma mezními hodnotami.
PRODUCTSOUČIN Vynásobí argumenty funkce.
PROPERVELKÁ2 Převede první písmeno každého slova textové hodnoty na velké.
PVSOUČHODNOTA Vrátí současnou hodnotu investice.
QUARTILEQUARTIL Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
QUARTILE.INCQUARTIL.INC Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.
QUOTIENTQUOTIENT Vrátí celou část dělení.
RADIANSRADIANS Převede stupně na radiány.
RANDNÁHČÍSLO Vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1.
RANDBETWEENRANDBETWEEN Vrátí náhodné číslo mezi zadanými čísly.
RANKRANK Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RANK.EQRANK.EQ Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.
RATEÚROKOVÁ.MÍRA Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity.
RECEIVEDRECEIVED Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru.
REGISTER.IDPŘIHLÁSIT.ID Vrátí ID registru dříve registrované zadané dynamické knihovny (DLL) nebo zdroje kódu.
REPLACE, REPLACEBNAHRADIT a NAHRADITB Nahradí znaky uvnitř textu.
REPTOPAKOVAT Zopakuje text podle zadaného počtu opakování.
RIGHT, RIGHTBZPRAVA a RIGHTB
ROMANROMAN Převede arabskou číslici na římskou ve formátu textu.
ROUNDZAOKROUHLIT Zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic.
ROUNDDOWNROUNDDOWN Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.
ROUNDUPROUNDUP Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.
ROWŘÁDEK Vrátí číslo řádku odkazu.
ROWSŘÁDKY Vrátí počet řádků v odkazu.
RSQRKQ Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korelačního koeficientu.
RTDRTD Načte data v reálném čase z programu podporujícího automatizaci modelu COM (Automatizace: Způsob práce s objekty určité aplikace z jiné aplikace nebo nástroje pro vývoj. Automatizace (dříve nazývaná automatizace OLE) je počítačovým standardem a je funkcí modelu COM (Component Object Model).).
SEARCH, SEARCHBHLEDAT a SEARCHB Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a velká písmena nejsou rozlišována).
SECONDSEKUNDA Převede pořadové číslo na sekundu.
SERIESSUMSERIESSUM Vrátí součet mocninné řady určené podle vzorce.
SIGNSIGN Vrátí znaménko čísla.
SINSIN Vrátí sinus daného úhlu.
SINHSINH Vrátí hyperbolický sinus čísla.
SKEWSKEW Vrátí zešikmení rozdělení.
SLNODPIS.LIN Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období.
SLOPESLOPE Vrátí směrnici lineární regresní čáry.
SMALLSMALL Vrátí k-tou nejmenší hodnotu množiny dat.
SQL.REQUESTSQL.REQUEST Připojí se k externímu zdroji dat, spustí dotaz z listu a vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker.
SQRTODMOCNINA Vrátí kladnou druhou odmocninu.
SQRTPISQRTPI Vrátí druhou odmocninu výrazu (číslo * pí).
STANDARDIZESTANDARDIZE Vrátí normalizovanou hodnotu.
STDEVSMODCH.VÝBĚR Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
STDEV.PSMODCH.P Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
STDEV.SSMODCH.VÝBĚR.S Vypočte směrodatnou odchylku výběru.
STDEVASTDEVA Vypočte směrodatnou odchylku výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STDEVPSMODCH Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.
STDEVPASTDEVPA Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
STEYXSTEYX Vrátí standardní chybu předpovězené hodnoty y pro každou hodnotu x v regresi.
SUBSTITUTEDOSADIT V textovém řetězci nahradí starý text novým.
SUBTOTALSUBTOTAL Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.
SUMSUMA Sečte argumenty funkce.
SUMIFSUMIF Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMPRODUCTSOUČIN.SKALÁRNÍ Vrátí součet součinů odpovídajících prvků matic.
SUMSQSUMA.ČTVERCŮ Vrátí součet druhých mocnin argumentů.
SUMX2MY2SUMX2MY2 Vrátí součet rozdílu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2SUMX2PY2 Vrátí součet součtu druhých mocnin odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2SUMXMY2 Vrátí součet druhých mocnin rozdílů odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SYDODPIS.NELIN Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období.
TT Převede argumenty na text.
T.DIST.2TT.DIST.2T Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.DIST.RTT.DIST.RT Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
T.INV.2TT.INV.2T Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
T.TESTT.TEST Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
TANTG Vrátí tangens čísla.
TANHTGH Vrátí hyperbolický tangens čísla.
TBILLEQTBILLEQ Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICETBILLPRICE Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč.
TBILLYIELDTBILLYIELD Vrátí výnos směnky státní pokladny.
TDISTTDIST Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.
TEXTHODNOTA.NA.TEXT
TIMEČAS Vrátí pořadové číslo určitého času.
TIMEVALUEČASHODN Převede čas ve formě textu na pořadové číslo.
TINVTINV Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.
TODAYDNES Vrátí pořadové číslo dnešního data.
TRANSPOSETRANSPOZICE Vrátí transponovanou matici.
TRENDLINTREND Vrátí hodnoty lineárního trendu.
TRIMPROČISTIT Odstraní z textu mezery.
TRIMMEANTRIMMEAN Vrátí střední hodnotu vnitřní části množiny dat.
TRUEPRAVDA Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.
TRUNCUSEKNOUT Zkrátí číslo na celé číslo.
TTESTTTEST Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.
TYPETYP Vrátí číslo označující datový typ hodnoty.
UPPERVELKÁ Převede text na velká písmena.
VALUEHODNOTA Převede textový argument na číslo.
VARVAR.VÝBĚR Vypočte rozptyl výběru.
VAR.PVAR.P Vypočte rozptyl základního souboru.
VAR.SVAR.S Vypočte rozptyl výběru.
VARAVARA Vypočte rozptyl výběru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VARPVAR Vypočte rozptyl základního souboru.
VARPAVARPA Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
VDBODPIS.ZA.INT Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu.
VLOOKUPSVYHLEDAT Hledá v prvním sloupci matice a dále ve směru řádku, až vrátí hodnotu buňky.
WEEKDAYDENTÝDNE Převede pořadové číslo na den v týdnu.
WEEKNUMWEEKNUM Převede pořadové číslo na číslo představující číselnou pozici týdne v roce.
WEIBULLWEIBULL Vypočte rozptyl základního souboru včetně čísel, textu a logických hodnot.
WEIBULL.DISTWEIBULL.DIST Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.
WORKDAYWORKDAY Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů.
XIRRXIRR Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
XNPVXNPV Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický.
YEARROK Převede pořadové číslo na rok.
YEARFRACYEARFRAC Vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.
YIELDYIELD Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
YIELDDISCYIELDDISC Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny.
YIELDMATYIELDMAT Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
Z.TESTZ.TEST Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.
ZTESTZTEST Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.